Chính sách và bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã xây dựng Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Phần sau phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

- Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
- Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích hoàn thành các mục đích mà chúng tôi đã chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
- Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó.
- Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và, nếu thích hợp, với kiến thức hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
- Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng, và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
- Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
- Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.
Chúng tôi cam kết thực hiện công việc kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Xem theo chuyên mục

Đà Nẵng thời tiền sơ sử Chứng tích chiến tranh Sưu tập cổ vật Lịch sử đấu tranh cách mạng Văn hóa Việt Dân tộc học temporarily Đời sống ngư dân và cảng biển Đà Nẵng Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử Đà Nẵng trước và sau năm 1975 Nông nghiệp cổ truyền Làng nghề thủ công truyền thống của Đà Nẵng Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860) Sự ra đời của các tổ chức cơ sở Đảng trước 1930 Phong trào đấu tranh cách mạng tại Đà Nẵng từ khi Đảng ra đời năm 1930 đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945 Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945 Khái quát Đà Nẵng trong giai đoạn 1946 - 1950 Lịch sử Đà Nẵng trong giai đoạn 1950 - 1954 Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959 Đà Nẵng trong giai đoạn 1960 - 1968 Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973 Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975 Đà Nẵng - Thành phố anh hùng Văn hóa Việt ở vùng Quảng Nam – Đà Nẵng Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng Đời sống văn hóa tâm linh của người Cơ tu Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng Điều kiện tự nhiên của Đà Nẵng Sưu tập sinh vật biển phổ biến ở vùng biển Đà Nẵng Địa chất, khoáng sản Đà Nẵng Hội nhập và Phát triển Di tích Đà Nẵng