Hình ảnh

Audio

Xương đầu thú

Mã hiện vật: No598

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Xương đầu bò có trang trí mô típ hoa văn là vật thường thấy đồng bào cất giữ ở mái nhà. Theo tập quán, sau khi giết bò xong, xương đầu phải giữ lại. Những con vật săn được ở rừng sau khi ăn thịt xong cũng giữ lại xương. Điều này thể hiện sự săn bắn tài giỏi của gia đình.