Hình ảnh

Audio

Đồ gốm của đồng bào các dân tộc miền núi Đà Nẵng và Quảng Nam

Mã hiện vật: No596

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Người Xơ đăng, Cơ tu cũng như các dân tộc miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng chưa có làng nghề hay làng đồ gốm bằng bàn xoay, nhưng ở một số làng thôn đặc biệt là làng Kanoonh xã Tr’hy huyện Hiên có mỏ đất sét và người dân đã lấy đất sét nhào nặn thành nồi nấu, tô bát nung lên để sử dụng. Tuy còn thô sơ nhưng đồ đất nung ở đây cũng đã trở thành vật phẩm trao đổi đi các nơi khác kể cả sang Lào