Hình ảnh

Audio

Vá và muỗng (Nai)

Mã hiện vật: No539

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Ngôn ngữ Xơ đăng gọi chung hai vật dụng này với một tên gọi giống nhau. Xưa kia, người Xơđăng không có vá và muỗng theo hình dáng như vậy. Vá và muỗng này phỏng theo hình dáng vá và muỗng của người Kinh để đẽo gọt làm nên.

Trước đây ngýời Xơ đăng có vật dụng làm đồ múc thức ăn nhưng chỉ là những ống tre gọt hủng thành chỗ chứa đựng.