Hình ảnh

Audio

Tục ăn trầu của đồng bào miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng

Mã hiện vật: No534

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Cũng như nhiều người Việt, đồng bào miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng cũng có tập tục ăn trầu. Trầu cau do đồng bào tự trồng, còn vôi do miền xuôi đưa lên, hoặc dùng vỏ ốc ở suối phơi khô đập nát làm vôi. Tục ăn trầu thường chỉ có ở những người lớn tuổi. Đây là chiếc ống thường dùng để đựng vôi ăn trầu.

Trầu cau được cư dân địa phương dùng làm phương tiện thết đãi khách, bạn bè, với sự trân trọng như người Kinh “Miếng trầu là đầu câu chuyện”.