Hình ảnh

Audio

Nón của người Xơđăng (Xcu )

Mã hiện vật: No532

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Nón dùng để đội che mưa trong những lúc đi rẫy hoặc đi chơi. Nón được làm thành hai phần: sườn nón đan bằng tre và mái nón lợp bằng một loại lá cây dứa rừng, lá cây cọ hoặc cây kè.

Nón có hai loại: tròn và vuông hoặc vuông nhọn. Ngày nay loại nón này không còn sử dụng được nữa vì không tiện lợi.