Hình ảnh

Audio

Giỏ suốt lúa

Mã hiện vật: No516

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Trồng lúa rẫy ( lúa khô) là loại hình trồng trọt chủ yếu, quyết định lương thực của đồng bào miền núi. Cây lúa rẫy thường gieo tỉa vào khoảng  tháng  4, 5 đến tháng 9, 10 lúa chín, bước sang tháng 11 thì đồng bào tiến hành thu hoạch lúa rẫy.

Đồng bào thu hoạch lúa bằng cách suốt ( tuốt) hạt trên thân cây lúa, không cắt cả thân cây. Như vậy, chỉ thu hạt ngay trên nương rẫy. Khi suốt lúa, người suốt lúa mang ngay bên hông mình một giỏ đựng lúa, suốt hạt lúa bỏ vào giỏ đến khi đầy sẽ mang đổ dồn vào gùi để vận chuyển về nhà kho. Giỏ suốt lúa hay còn gọi là giỏ đựng lúa khi suốt này người Cơtu gọi là Arây.