Hình ảnh

Audio

Gậy chọc lỗ tra hạt của người Cơ tu

Mã hiện vật: No510

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Người Cơtu sử dụng gậy chọc lỗ để tra hạt lúa xuống đất là một chiếc gậy có thân gỗ, mũi bằng sắt gọi là Chanất, Abhúnh.