Hình ảnh

Audio

Loa binh vận

Mã hiện vật: No370

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Loa binh vận có hình trụ tròn với một đầu lớn và một đầu nhỏ, được làm bằng nhựa màu đen. Trong những năm 1968 - 1973, thanh niên Quận 3 dùng chiếc loa này kêu gọi kêu gọi được 20 binh lính trong hàng ngũ địch bỏ ngũ và đọc các truyền đơn, tin tức, đường lối, chính sách khoan hồng của Đảng vào các đồn, bót của giặc. Với chiếc loa này, chúng ta đã làm cho binh lính địch hoang mang, dao động bỏ ngũ quay về với Chính quyền Cách mạng.