Hình ảnh

Audio

Hộp đựng tài liệu của bà Hà Thị Hữu

Mã hiện vật: No366

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, gia đình bà Hà Thị Hữu (phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là cơ sở cách mạng. Năm 1962, bà Hữu dùng hộp nhôm này đựng tài liệu, truyền đơn, thư từ... của các đồng chí Nguyễn Thị Nhạn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Công Có, Lê Công Vạn, Nguyễn Văn Sở...