Hình ảnh

Audio

Súng K63 của ông Hồ Văn Được

Mã hiện vật: No365

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Ông Hồ Văn Được (Thanh Lộc Đán, Thanh Khê, Đà Nẵng) dùng để bảo vệ các đồng chí cán bộ cách mạng đi từ căn cứ tới vùng địch chiếm đóng (năm 1967)