Hình ảnh

Audio

Súng PM63

Mã hiện vật: No361

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Ông Hồ Văn Được (phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) dùng bảo vệ các đồng chí cán bộ cách mạng đi từ căn cứ tới vùng địch chiếm đóng năm 1967.