Hình ảnh

Audio

Súng B41

Mã hiện vật: No358

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 1 Anh hùng, Lữ đoàn 173 (Núi Thành) đã dùng súng B41 này trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng trong 25 ngày đêm (Từ 4/3 đến 29/3/1975), góp phần quan trọng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.