Hình ảnh

Audio

Nắp hầm công sự

Mã hiện vật: No348

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Nắp hầm công sự của nhà mẹ Lê Thị Dảnh (mẹ Nhu) (Thanh Lộc Đán, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm nuôi dấu cán bộ, chiến sĩ năm 1968