Hình ảnh

Audio

Đèn dầu tự tạo của ông Phạm Đức Nam

Mã hiện vật: No347

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Phạm Đức Nam - Phó Bí thư Đặc Khu uỷ Quảng Đà sử dụng đèn này đi công tác, hoạt động ở cơ sở, hội họp, học Nghị quyết từ năm 1960 - 1975.