Hình ảnh

Audio

Máy đánh chữ của gia đình ông Trần Gia Khánh

Mã hiện vật: No343

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, gia đình ông Trần Gia Khánh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là cơ sở hoạt động cách mạng, nơi liên lạc, hội họp của các đồng chí cán bộ cách mạng. Từ 1964 - 1968, ông Khánh dùng máy đánh chữ này đánh bản Cương lĩnh 10 điểm cho ông Nguyễn Phúc (ông Phúc là cơ sở hoạt động bí mật của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng). Sau đó, ông Khánh dùng máy đánh chữ này đánh những bản tin, bài bình luận, tài liệu đấu tranh 76 ngày đêm ở Đà Nẵng. Ông Khánh đã cất giữ lại máy đánh chữ này cho đến những năm sau ngày giải phóng