Hình ảnh

Audio

Đèn dầu

Mã hiện vật: No342

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Ông Phạm Ngọc Huân - nguyên là Đại đội trưởng Đại đội Biệt động Lê Độ từ năm 1973 - 1975. Ông dùng đèn này để ghi chép tài liệu trong Chiến khu.