Hình ảnh

Audio

Radio của quận ủy quận I

Mã hiện vật: No341

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1969 - 1973

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, Cơ quan Quận uỷ Quận I đã dùng máy radio này phục vụ cho anh em, cán bộ, chiến sỹ nghe tin tức và theo dõi tình hình thời sự trong nước và thế giới trong những năm từ 1972 - 1975.