Hình ảnh

Audio

Khăn thêu của ông Nguyễn Toạ

Mã hiện vật: No303

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Ông Nguyễn Toại (Hải Châu, Đà Nẵng) - cơ sở cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, đã thêu khăn này trong thời gian bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo (1968 - 1973)