Hình ảnh

Audio

Tranh thêu chùa Một Cột

Mã hiện vật: No302

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Bà Lê Thị Nuôi - tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945, thêu trong thời gian bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo (1973 - 1975)