Hình ảnh

Audio

Khăn len

Mã hiện vật: No301

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Bà Nguyễn Thị Liên (Hải Châu, Đà Nẵng) đã đan trong thời gian bị địch giam cầm tại Côn Đảo (1969 - 1974)