Hình ảnh

Audio

Khăn thêu

Mã hiện vật: No299

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Bà Phan Thị Khanh (Hòa Vang, Đà Nẵng), tham gia cách mạng từ năm 1959. Những năm 1965, 1967, 1971 bà bị địch bắt giam tại Kho đạn Chợ Cồn, bà đã thêu khăn này trong thời gian ở tù.