Hình ảnh

Audio

Kẹp tóc

Mã hiện vật: No297

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Ông Nguyễn Ngọc Tình, tham gia cách mạng năm 1960, năm 1964 ông bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Ông tự làm kẹp tóc này để tặng chị gái.