Hình ảnh

Audio

Huy hiệu

Mã hiện vật: No296

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Ông Lê Đình Đệ tham gia cách mạng từ năm 1953. Năm 1969 bị địch giam tại nhà tù Côn Đảo từ năm 1971 - 1975. Ngày 01/5/1975, Ban Lãnh đạo đoàn “Chiến thắng Côn Đảo” đã tặng ông huy hiệu này để kỷ niệm ngày giải phóng Côn Đảo.