Hình ảnh

Audio

Tẩu hút thuốc

Mã hiện vật: No295

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Ông Đinh Ngọc Dần (Thanh Khê, Đà Nẵng) làm trong thời gian bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo (năm 1965)