Hình ảnh

Audio

Tranh thêu phá xiềng xích

Mã hiện vật: No294

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Trong kháng chiến chống Mỹ, bà Lê Thị Nuôi tham gia hoạt động cách mạng, làm công tác tình báo của Khu V, làm giao liên trong các tuyến xe lửa. Từ năm 1959 - 1967, bà Nuôi bị địch bắt giam tại các nhà lao Sài Gòn, Toà Khâm Huế, Côn Đảo cho đến năm 1975 bà mới được trả tự do. Trong thời gian bị giam cầm, bà Nuôi đã thêu bức tranh phá xiềng xích này với nội dung: nói lên tinh thần yêu nước, sự tự do và kêu gọi mọi người đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Bức tranh thêu có hình cô gái, trên tay có mang vòng xích có dòng chữ Côn Đảo 8/3/3973.