Hình ảnh

Audio

Quả hộp

Mã hiện vật: No293

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Trong thời gian bị giặt Pháp bắt giam tại nhà lao Hội An, ông Trần Nhiên đã dùng mảnh chai để chuốt từng sợi mây, tre đan thành chiếc quả hộp gửi về cho gia đình . Đây là vật kỷ niệm còn lại của ông trong khoảng thời gian lao tù (1939 - 1940).