Hình ảnh

Audio

Kềm ba chấu

Mã hiện vật: No292

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Kềm 3 chấu của Ngụy quyền Sài Gòn dùng tra tấn những đồng chí cán bộ cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Hội An.