Hình ảnh

Audio

Bao gối

Mã hiện vật: No291

Danh mục: Đà Nẵng trong giai đoạn 1955 - 1959

Nội dung

Bà Lê Thị Liên (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) - cán bộ hoạt động cách mạng từ năm 1965 - 1975 đã thêu chiếc bao gối trong thời gian bị địch giam cầm ở nhà tù Côn Đảo năm 1968