Hình ảnh

Audio

Tiền

Mã hiện vật: No259

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Sau khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Chính phủ nước VNDCCH đã in loại tiền này để lưu hành trong nhân dân. Bà Trần Thị Có (phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã cất giữ tờ tiền này cho đến những năm sau ngày giải phóng.