Hình ảnh

Audio

Huỳnh Ngọc Huệ

Mã hiện vật: No256

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Huỳnh Ngọc Huệ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất trong chiến đấu, thông minh và có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng ngành quân giới ở cấp tỉnh và khu. Ông đã từng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và là lãnh đạo Ủy ban khởi nghĩa thành phố (năm 1945), năm 1946, ông là Đại biểu quốc hội của tỉnh Quảng Nam khóa 1. Ngoài ra, ông là một trong các vị sáng lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, năm 1946, ông là ủy viên chấp hành liên hiệp công đoàn thế giới.