Hình ảnh

Audio

Truyền đơn phá kho thóc Nhật trong cách mạng tháng Tám năm 1945

Mã hiện vật: No254

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Ngày 14/8/1945, khi Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Nhận định thời cơ đã đến, nếu chờ chỉ thị của cấp trên sẽ lỡ mất cơ hội nên Tỉnh ủy quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. Mặt trận Việt Minh thành Thái Phiên vạch đề án nghị quyết về khởi nghĩa giành chính quyền và rải truyền đơn kêu gọi nhân dân phá kho thóc Nhật. Đây là một đoạn trong truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi đồng bào biểu tình phá kho thóc Nhật (1945) được trưng bày trong chuyên đề về cách mạng tháng 8/1945 tại Bảo tàng Đà Nẵng:

 “Hỡi đồng bào!

 Giặc Nhật lại thu thóc, rút gạo bông. Chúng muốn dân ta chết đói hết.
          - Rủ nhau giữ lấy thóc ăn, đừng nộp cho giặc.

 - Biểu tình đòi bán gạo, bông như cũ.

- Kéo nhau lên phủ, huyện, tỉnh đòi phát gạo

- Đánh chẹn xe lương, phá kho thóc gạo của giặt Nhật mà ăn
          - Tiến lên! tống cổ giặc Nhật mới hòng sống no đủ.”