Hình ảnh

Audio

Mã tấu của ông Trần Tác

Mã hiện vật: No253

Danh mục: Hiện vật Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nội dung

Trong kháng chiến chống Pháp, ông Trần Trác dùng kiếm này cùng với nhân dân địa phương xuống đường, tham gia đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng 8/1945. Sau Cách mạng tháng 8/1945, ông Trác dùng kiếm này tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ chính quyền cách mạng