Hình ảnh

Audio

Truyền đơn của nhân dân Nghệ Tĩnh về phong trào chống thuế

Mã hiện vật: No229

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung

Tin dân Quảng Nam nổi dậy lập tức truyền sang các tỉnh bạn. Một tờ truyền đơn phát động chống thuế ở Nghệ - Tĩnh viết: “Đáng yêu thay dân Quảng Nam! Đáng kính thay dân Quảng Nam! Đáng học thay dân Quảng Nam! Lòng họ chuyên nhất như thế! Chí họ kiên quyết nhẫn nại đến thế! Hành động họ sáng tỏ là thế!...”. Nhân dân các tỉnh đồng lòng hưởng ứng, kéo đi biểu tình rầm rộ ở địa phương mình. Phong trào do đó nhanh chóng trở thành cao trào, như chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng viết: “Cái phong trào như nước lụt vỡ đê, cuốn tất cả toàn kỳ trên mười tỉnh (từ Bình Thuận đến Thanh Hóa) vào xoáy khu ốc, ảnh hưởng rúng động khắp trong nước - cả Nam, Bắc”.