Hình ảnh

Audio

Tỉnh quốc hồn ca 1

Mã hiện vật: No222

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung

Tỉnh quốc hồn ca được Phan Châu Trinh viết năm 1907, sau khi ở Nhật về. Bài thơ viết theo thể thơ song thất lục bát, gồm 472 câu, chia thành 12 đoạn. Tác phẩm được phổ biến lần đầu tiên trong các trường kiểu mới ở Quảng Nam và trong trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội, sau đó lan truyền ra nhiều nơi khác.được dùng làm tài liệu giảng dạy tại Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhìn chung, tác phẩm cổ vũ một sự cách tân xã hội theo chiều hướng dân chủ tư sản và đối tượng kêu gọi là tầng lớp trung lưu và thượng lưu lúc bấy giờ. Cùng với các bài hiệu triệu khác, Tỉnh quốc hồn ca I đã góp phần không nhỏ vào công cuộc canh tân tự phát của nhân dân (tức phong trào Duy Tân) vào đầu thế kỷ XX.