Hình ảnh

Audio

Bài chế vua Tự Đức ban cho Trần Văn Dư

Mã hiện vật: No206

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung

Trần Văn Dư còn có tên là Trần Dư, tự Hoán Nhược, sinh năm Kỷ Hợi (1839) tại làng An Mỹ Tây, huyện Hà Đông, nay là xã Tam An, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nho học. Thời tuổi trẻ, rất hiếu học và thông minh. Năm 19 tuổi đỗ tú tài, 27 tuổi đỗ cử nhân (1868), 35 tuổi đỗ tiến sĩ khoa Ất Hợi (1875). Ban đầu được bổ làm Hành tẩu Viện Cơ mật, Thừa biện bộ Lại, rồi Tri phủ Ninh Giang (Hải Dương), Tri phủ Quảng Oai (Sơn Tây). Năm 1879, được thăng Hàn lâm viện thị độc sung chức giảng tập Dục đức đường, dạy hoàng tử Ung Chân (sau này là vua Dục Đức) và Ưng Kỵ (sau này là vua Đồng Khánh); rồi làm , Biện lý bộ Lại, sung Thương bạc sự vụ, tước Hồng lô tự khanh.
Trần Văn Dư có tinh thần yêu nước rất sớm. Tháng 2 (âm lịch) năm 1879, được điều động làm Tri phủ Quảng Oai (nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội). Ở đây, ông bí mật liên lạc với các sĩ phu yêu nước, hợp tác với lực lượng của Hoàng Kế Viêm cùng mưu việc đánh Pháp. 
Hưởng ứng dụ Cần Vương, Trần Văn Dư cùng với Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá Phiến, Tiểu La Nguyễn Thành... thành lập Nghĩa hội Quảng Nam do ông làm Thủ hội.
Năm 1884, ông được vua Tự Đức ban bài chế phong chức Án sát An Tịnh (Nghệ An - Hà Tĩnh). Trong bài chế có phần Vua Tự Đức bình phẩm về ông "là con người có văn học, có tài năng, lại hay mưu hoạch biết trị sự và đủ tiết tháo trong sự nghiệp thích đương với chính trị, cũng như trong sạch, cẩn thận và chuyên cần trong công cuộc chăn dắt và răn giới của nhiệm vụ một vị quan. Ngoài ra, còn sáng suốt, đảm đang biết kính lo và hay chịu đựng cùng những công tích rạng ngời đáng được biểu dương tại chốn triều nghi"