Hình ảnh

Audio

Sắc chỉ bổ nhiệm (1858)

Mã hiện vật: No199

Danh mục: Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

Nội dung

Sắc chỉ bổ nhiệm do  Vua Tự Đức ban cho ông Mai Văn Văn năm 1858 với nội dung như sau:
Quan Bố chính họ Thân và Quan Án sát họ Lê cấp bằng Thí sai dịch mục cho Mai Văn Văn.
Căn cứ lời báo cáo của Dịch thừa Phan Văn Mai xin được tuyển chọn Mai Văn Văn, quán Xã Hóa Ổ, Tổng Bình Thới Hạ, thuộc Huyện Hòa Vang, Phủ Điện Bàn làm Thí sai dịch mục. Nay cấp bằng làm Thí sai dịch mục để hiệp đồng cùng dịch vâng làm việc công...
Nay cấp bằng cho Mai Văn Văn, Thí sai dịch mục Trạm Nam Ô.
Ngày mồng 1 tháng Chạp, Năm Tự Đức thứ 11.